ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Лабораторія селекції та насінництва кукурудзи

Історія підрозділу:

Селекційна робота з кукурудзою була розпочата на Харківській селекційній станції з 1908 р. і пройшла шлях від масового добору до гетерозисної селекції з використанням молекулярно-генетичних маркерів для добору батьківських компонентів. 

Науковцями селекційної станції було створено перші  сорти кукурудзи Харківська 23 , Харківська біла зубовидна та Харківська біла кремениста на основі сортів кукурудзи Міннезота 13 та Міннезота 23, які були привезені із США у 1913 році Василем Яковичем Юр'євим та співробітники Харківської селекційної станції, 1917 р.

В період з 1947 по 1969 роки З. І. Щолокова проводила дослідження з вивчення різних методів створення інбредних ліній з високою комбінаційною здатністю за використання яких у 60-70 роки ХХ століття були отримані перші скоростиглі сортолінійні гібриди для північних, нетрадиційних для кукурудзосіяння, регіонів з обмеженими тепловими ресурсами.

Великий внесок у селекцію кукурудзи зробив Козубенко Василь Овсійович. Практичним результатом багаторічної роботи стало створення 15 сортів і гібридів, а також низка самозапилених ліній кукурудзи. Серед них найпоширенішими свого часу були скоростиглі сортолінійні гібриди кукурудзи Буковинський 1, Буковинський 2 і Буковинський 3, які були районовані в 92 областях колишнього СРСР і займали до 9 млн. га товарних посівів кукурудзи .

У 1969 року лабораторію селекції кукурудзи очолив Б. П. Гур'єв. Борис Петрович приділяв багато уваги створенню ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи та встановив важливу роль цитоплазми у формуванні цієї ознаки.  Під його керівництвом було проведено велику роботу по збору, вивченню та використанню рослинних ресурсів кукурудзи. В інституті було організовано інтродукційно-карантинний розсадник.

За ініціативи Гур’єва Б.П. впроваджено в практику сільськогосподарського виробництва "Дні поля" з метою демонстрації вітчизняних і зарубіжних сортів і гібридів багатьох культур.

Роботу з вивчення генетичних ресурсів кукурудзи проводила Ірина Анатоліївна Гур'єва, яка працювала в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва з 1968 по 2010 р. Виявлені джерела та донори цінних ознак і властивостей, мали важливе господарське значення, а саме - холодостійкість, стійкість до біотичних та абіотичних чинників.

З 1972 р. широко висвітлювались у друкованих працях результати розробок стосовно покращення біохімічного складу зерна  кукурудзи і силосної маси за рахунок збільшення в ньому незамінних амінокислот. Над цією проблемою працювали науковці лабораторії Б.П. Гур'єв, М.А. Логінова, Л.В. Козубенко, Д.С. Мовчан. Значний обсяг селекційних досліджень було присвячено створенню гібридів силосного напрямку використання,  виявленню джерел цінних ознак, що сприяли підвищенню урожайності та якості силосної маси.

В середині 80-х рр. минулого століття з метою розширення генетичного різноманіття  вихідного матеріалу для гетерозисної селекції кукурудзи було залучено екзотичну плазму з географічно віддалених регіонів -  країн Латинської Америки, Азії, Африки, Австралії. У 90-х рр. до відділу селекції кукурудзи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва надійшов новий матеріал з Мексики (СІММYТ) і з Краснодарського науково-дослідного інституту сільського господарства ім. П. П. Лук'яненка (колекція ВІР). Все це обумовило широко масштабне створення нового вихідного матеріалу та міжлінійних гібридів різних груп стиглості з високим рівнем урожайності та низькою збиральною вологісті зерна. Над цим напрямком плідно працювала Таїсія Петрівна Камишан.

 

    

 

У 1992 - 2004 рр. завідувачем відділу селекції і насінництва кукурудзи був Леонід Васильович Козубенко, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, стипендіат Державної стипендії для видатних діячів науки (Фото 4). Л. В. Козубенко надавав важливого значення питанню створення принципово нового вихідного матеріалу різного генетичного походження, його всебічної оцінки, характеру успадкування тривалості вегетаційного періоду при схрещуванні форм різних груп стиглості.

У 2004 - 2010 рр. відділ селекції і насінництва кукурудзи очолював Микола Михайлович Чупіков, кандидат сільськогосподарських наук (Фото 5). Наукові дослідження М.М. Чупікова були присвячені розробці теоретичних основ зі створення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи. Селекціонером створено значну кількість оригінальних самозапилених ліній кукурудзи, які є цінним вихідним матеріалом. В результаті вивчення ліній різного генетичного походження він виявив джерела цінних господарських ознак і властивостей (підвищена насіннєва продуктивність рослини, холодостійкість, стійкість до хвороб і інші) як компонентів беккросних схрещувань при створенні самозапилених ліній нового покоління.

З 2010 року і до теперішнього часу посаду завідувачки лабораторії селекції і насінництва кукурудзи обіймає Лариса Миколаївна Чернобай (Фото 6). Вона працює над розробкою теоретичних основ багатокритериального добору селекційного матеріалу кукурудзи для створення гібридів різного цільового призначення з оптимальною узгодженістю морфогенетических реакцій з динамікою факторів навколишнього середовища.

   

                                                                      

 

Співробітники підрозділу:
Напрями роботи:
 • селекція гібридів з швидкою віддачею вологи
 • селекція гібридів різних груп стиглості на високу урожайність зерна та силосної маси
 • селекція на стійкість до абіотичних факторів (низька температура, посуха)
 • селекція на стійкість до біотичних чинників (основні хвороби, кукурудзяний стебловий метелик)
 • селекція на технологічність (стійкість до вилягання та ламкості стебла, поникання качанів)
 • селекція на гібридів кукурудзи інтенсивного типу

 

 

                    

Основні наукові розробки:

Пропозиції щодо наукового супроводу/співробітництва

При вирощуванні ділянок гібридизації та першого покоління гібридів Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН співробітники лабораторії селекції та насінництва кукурудзи надають консультативну допомогу з можливістю виїзду на поля вирощування культури.

При купівлі насіння надається знижка 10 %:

 • батьківських компонентів на ділянки гібридизації більше ніж 10 га;
 • насіння першого покоління більше ніж 200 п. од.

 

                     

Основні наукові публікації:

Монографії

 • Козубенко Л. В., Чернобай Л. М., Барсуков І. П., Сікалова О. В., Понуренко С. Г. , Музафаров Н.М. Гетерозис у кукурудзи і його використання. Сучасне рослинництво // Монографія, 2016, С. 481-493.
 • Кириченко В.В., Чернобай Л. М., Понуренко С. Г., Бабаніна С.С., Сікалова О. В. Новітні методи створення гібридів кукурудзи. Сучасне рослинництво // Монографія, 2016, С. 449-480.
 • Дослідна справа в агрономії:навч. посібник: у 2-х кн. – Кн. 1. Теоре-тичні аспекти дослідної справи/ А. О. Рожков, В. К. Пузік, С.М. Каленська, Н.М. Музафаров та ін.; за ред. А. О. Рожкова – Х.: Майдан, 2016. – 316 с.
 • Дослідна справа в агрономії: навч. посібник: у 2 кн. – Кн. 2. Статистична обробка  результатів  агрономічних  досліджень  / А. О. Рожков, В. К. Пузік, С.М. Каленська, Н.М. Музафаров  та ін.; за ред. А. О. Рожкова – Х.: Майдан, 2016. – 342 с.
 • Чернобай Л. М. Новітні методи створення гібридів кукурудзи Кириченко В.В., Чернобай Л. М., Понуренко С. Г., Бабаніна С. С., Сікалова О. В., / Сучасне рослинництво // Монографія, – 2016. - С 449-480.
 • Козубенко Л. В., Чернобай Л. М., Барсуков І. П., Сікалова О. В., Музафаров Н. М., Понуренко С. Г. Етапи селекції кукурудзи в Інституті рослинництва ім.. В. Я. Юр’єва НААН. Теоретичні дослідження та практичні досягнення / Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН: історія та сьогодення (1908-2018 рр.).Х.: ФОП Бровін О. В., 2018. С 482-504.
 • Методологія селекції кукурудзи на стійкість до біотичних чинників: монографія. Л. М. Чернобай; НААН, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва. Х.: ФОП Бровін О.В. 2019. 368 с.
 • Кириченко В. В., Гур’єва І. А., Козубенко Л. В., Чернобай Л. М., Сікалова О. В. Від батька до сина Життєвий і творчий шлях відомих селекціонерів з кукурудзи Василя Овсійовича Козубенко та Леоніда Васильовича Козубенко / за ред. академіка НААН В. В. Кириченка / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. – Х.: ФОП Бровін О. В. 2019, 170 с.

Статті

 • Козубенко Л. В., Барсуков І.П., Чернобай Л.М., Музафаров Н.М., Сікалова О.В., Понуренко С.Г. Розвинуте насінництво –  запорука успіху по широкому впровадженню у виробництво нових гібридів кукурудзи. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області : науково-виробничий збірник / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Х., 2016, Вип. 20, С. 140-150.
 • Чернобай Л. М. Создание исходного материала для селекции кукурузы на устойчивость к фузариозной стеблевой гнили на основе екзотических форм. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2016, Vol. 1, № 5, P. 63-70.
 • Чернобай Л. М. Понуренко С. Г. , Сікалова О. В. Оцінка стабільності характеристик генотипів кукурудзи за індексами посухостійкості в різних гідротермічних умовах. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). 2016, Vol. 6, № 4(8), P. 69-75.
 • Chernobay L. Determination of the genetically valuable corn samples at  the creation of the source material for the corn selection. «EUREKA: Life Sciences.  2016, № 2, Р. 44-51.
 • Чернобай Л. М., Петренкова В. П. , Літун П. П. Вивчення генетичної цінності ліній кукурудзи за нормою реагування на фенотипове середовище у гібридів F1. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва.  Х., 2015. Вип. 108.  С. 130-139.  
 • Чернобай Л. М., Кузьмишина  Н. В. Проблеми створення гібридів кукурудзи з швидкою віддачею вологості. Укреліт, 2016, С. 10-11.
 • Капустян. М. В., Чернобай Л.М., Сікалова О.В. Колекція ліній кукурудзи за довжиною качана. – перспективна база для селекції високоврожайних гібридів / М. В. Капустян / Генетичні ресурси 2016, С.
 • Козубенко Л. В., Чернобай Л. М., Музафаров Н. М., Барсуков І. П., Сікалова О. В. Характеристика гібридів кукурудзи за продуктивністю та екологічною пластичністю. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області : науково-виробничий збірник / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Х., 2016.  Вип. 20.  С. 140-150.
 •  Чернобай Л. М., Єгорова Н. Ю. Економічне обґрунтування впровадження в агропромислове виробництво нових гібридів кукурудзи. Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області: науково-виробничий збірник / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва.  Х., 2017.  Вип. 23. 
 • Капустян М. В., Чернобай Л. Н., Сікалова Е. В. Анализ комбинационной способности нових линий кукурузы различного происхождения в тестерних скрещиваниях / Весник белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2018. № 3. С. 62-66.
 • Chernobai L. N., Ponurenco S.G. Use of drought tolerance indices in corn breeding / East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2018. V. 4. № 3(31). Р. 9-17.
 • Бібель Ю. О., Чернобай Л. М. Методи визначення вологовіддачі і інтенсивності наливу зерна кукурудзи. The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, Brno, the Czech Republic, April 27-28, 2018, р. 1-4.
 • Капустян М.В., Полухіна А.В., Тимчук В.М., Чернобай Л.М. Відпрацювання інструментарію та алгоритмів корегування селекційних програм по кукурудзі. Селекція і насінництво. 2018. Випуск 113. С. 77-84.
 • Музафаров Н. М., Попова К. М. Підживлення кукурудзи впродовж вегетації. Агробізнес сьогодні.  № 3 (370) лютий.  2018. С. 56-58.
 • Музафаров Н. М., Попова К. М. Стандарти якості насіння кукурудзи. Агробізнес сьогодні. № 3 (370) лютий. 2018. С. 71.
 •  Музафаров Н. М., Попова К. М. Оптимальний термін сівби кукурудзи. Агробізнес сьогодні. № 5 (372) березень. 2018. С. 56-58.  
 • Музафаров Н. М., Чернобай Л. М., Барсуков І. П., Попова К. М. Контроль гібридності насіння на ділянках гібридизації кукурудзи. Агробізнес сьогодні.  № 3 (373) березень.  2018.  С. 44-47.
 • Бібель Ю. О., Чернобай Л. М., Понуренко С. Г., Кузьмишина Н. В., Вакуленко С. М. Динаміка вологості зерна при достиганні у ліній кукурудзи різних груп стиглості. ISSN 2413-7510 (Online), ISSN 1026-9959 (Print) Селекція і насінництво № 117 (2020) DOI: https://doi.org/10.30835/2413-7510.2020.206932 .
 • Чернобай Л. М. Фузаріозні стеблові гнилі та кореневі гнилі кукурудзи – небезпека врожаю. Агробізнес Сьогодні № 15-16 (430-431) серпень 2020. С 56-57.
 • Кузьмишина Н. В., Рябчун В. К., Вакуленко С. М., Тертишна Н. В., Бібель Ю. О. Генетична цінність самозапилених ліній кукурудзи за рівнем комбінаційної здатності ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2019. № 25, С 94-103. DOI: 10.36814/pgr.2019.25.07

Методичні рекомендації

 • Визначення біологічної урожайності кукурудзи та соняшнику (методичні рекомендації) / [С. І. Попов, В. В. Кириченко, Л. В. Козубенко та ін.] – Х.: ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН,2014. – 16 с.
 • Насінництво кукурудзи. Вирощування батьківських форм та гібридів (методичні рекомендації) / [Л. В. Козубенко, В. В. Кириченко, Л. М. Чернобай та ін.] – Х.: ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2014. – 48 с.

 

                      

Контакти підрозділу:

E-mail: yuriev1908maize@gmail.com


З питань придбання насіння гібридів кукурудзи звертатися:

Музафаров Наіль Мініярович: +38(097) 177-02-25

Чернобай Лариса Миколаївна: +38(096) 340-74-05, +38(066) 782-11-89

Барсуков Ігор Петрович: +38(068) 076-84-78