ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Лабораторія селекції та генетики соняшнику

Історія підрозділу:

Початок селекційної роботи з соняшнику на Харківській сільськогосподарській дослідній станції датується 1911 роком і пов’язаний з ім’ям  професора Б.К. Єнкена. В 1927 році було створено перший в Україні селекційний сорт Харківська зеленка 76. Роботу з гетерозисної селекції соняшнику було започатковано  В.Г. Вольфом, у 60-ті роки ХХ сторіччя, який займався цією культурою впродовж багатьох років. Під його керівництвом учнями Л.В. Бондаренком, Л.П. Думачовою, М.С. Ситник і О.М. Ряботою були створені самозапилені лінії соняшнику. Вперше опубліковані методичні положення щодо гетерозисної селекції та насінництва соняшнику. У 70-ті ХХ сторіччя роки А.Д. Гуменюком і його співавторами створено ряд сортів соняшнику різних груп стиглості, що відрізнялись високим вмістом олії. До них належали сорти Харківський 100, Харківський 101, Харківський ранньостиглий. Розвиток теорії селекції соняшнику на гетерозис було продовжено у роботах В.В. Кириченка, Л.С. Осипової, З.К. Аладьїної, К.М. Макляк, І.В. Токаря, В.І. Сивенко, В.М. Брагіна, В.О. Веселого, В.П. Коломацької, О.А. Сивенко. За 50 років досліджень з гетерозисної селекції соняшнику роботами вчених лабораторії розв’язано проблему експериментального та інформаційного забезпечення селекційного процесу відносно ознак, що визначають комерційну цінність гібридів соняшнику. Теоретично узагальнено методику створення селекційного матеріалу і гібридів з різноманітним жирнокислотним складом, стійких до збудників основних хвороб соняшнику; методи оцінки цінності вихідного матеріалу на первинних етапах селекції; методи створення, збереження та дослідження колекції батьківських форм; методи інтегральної оцінки тест-гібридів; розроблено теоретичні основи селекції на адаптивний потенціал і методи їх практичного застосування в селекції соняшнику. Створено принципово новий генофонд з високим вмістом олії, з різноманітним вмістом жирних кислот, стійкий до основних хвороб і паразитів, толерантний до загущення, високопродуктивний, олійного та кондитерського напрямів використання. Захищено три докторських та 16 кандидатських дисертацій з селекції та насінництва соняшнику. На теперішній час в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 30 гібридів соняшнику селекції інституту, й ще 17 – створені спільно з іншими селекційними установами (Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства і сортовивчення, Інститут олійних культур НААН).

Співробітники підрозділу:
 • Завідувач лабораторії
  Завідувач лабораторії

  Макляк Катерина Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 • Колектив лабораторії
  Колектив лабораторії

Напрями роботи:

Розробка теоретичних основ і гетерозисна селекція гібридів соняшнику, спрямована на забезпечення високої та стабільної врожайності, високої стійкості до абіотичних чинників середовища (посуха, жара, холод), до збудників хвороб, до вовчка, до гербіцидів груп сульфонілсечовин та імідазолінонів. Селекція на високий вміст олії з покращеним жирнокислотним складом, на високий вміст ізомерів токоферолів, високий вміст білка. Селекція крупноплідних гібридів кондитерського напряму використання. Розробка методичних основ первинного насінництва, спрямованих на підвищення продуктивності  батьківських компонентів гібридів, збереження та покращення їх основних генетичних властивостей. Розробка методів та оцінка соняшнику за цінними ознаками селекційного добору: урожайність насіння, продуктивність рослини, загальна адаптивна здатність, стійкість до вовчка, комплексна оцінка вихідного та селекційного матеріалу.

Основні наукові розробки:

Розроблено методологічні основи створення вихідного матеріалу соняшнику для гетерозисної селекції, шляхи покращення селекційного матеріалу та удосконалення методів підбору пар для схрещувань. Розроблено теоретичні положення та практичні методи гетерозисної селекції на адаптивну здатність та окремо на жаростійкість; напрями та методи селекції гібридів соняшнику для умов помірно посушливої зони України; розроблено методики визначення та використання джерел високого прояву цінних господарських ознак та стійкості соняшнику до  абіотичних чинників. Розроблено теоретичні основи селекції соняшнику на високий вміст олії та високий вміст окремих жирних кислот та ізомерів токоферолів; на стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин; на використання ефекту гетерозису в селекції гібридів кондитерського типу.

В Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, занесено більше 50-ти гібридів соняшнику. Серед них такі гібриди, як Ясон, Оскіл, Златсон, Гусляр, Феномен, Равелін, Славсон, Форсаж, Інтеграл, Боярин, Чародій, Стаєр, Драйв, Ярило, Гудвін, Атлет, Оплот. Гібриди скоро-, ранньо- та середньоранньостиглі; за жирнокислотним складом олії лінолевої та олеїнової груп; олійного та кондитерського напряму використання; стійкі до гербіцидів групи сульфонілсечовин та імідазолінонів; стійкі до несправжньої борошнистої роси та вовчка.

 

Пропозиції щодо наукового супроводу /співробітництва

Лабораторія пропонує для продажу насіння першого покоління гібридів соняшнику, а також насіння батьківських компонентів гібридів для висіву на ділянках гібридизації. Телефон +38(099) 057-89-91. Консультації з питань вирощування гібридів соняшнику. 

 

Основні наукові публікації:

Монографії, посібники

 • Кириченко В.В., Васько В.О., Брагін О.М. Індукований мутагенез в селекції соняшнику: навчальний посібник / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Харків, 2017. 157 с.
 • Кириченко В.В. Макляк К.М., Сивенко В.І. Ефект гетерозису соняшнику та його використання в селекції // Основи управління продукційним процесом польових культур : монографія / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Харків, 2016. С. 420–439.
 • Коломацька В.П. Екологічна пластичність гібридів F1 соняшнику за цінними господарськими ознаками та її факторна структура в східному Лісостепу України // Основи управління продукційним процесом польових культур : монографія / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Харків, 2016. С.440–449.
 • Віхи становлення теоретичних досліджень і практичних досягнень з селекції та генетики соняшнику / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, В.П. Коломацька [та ін.] // Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН : історія та сьогодення (1908-1918 рр.) / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. Харків, 2018. С. 238–260.
 • Основи фітосанітарної безпеки в агроценозах польових культур : навчальний посібник / В.В. Кириченко, В.П. Петренкова, Є.Ю. Кучеренко [та ін.] / Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Харків. 2020. 325 с.
 • Кириченко В.В. Соняшник. Спеціальна селекція : монографія / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, Н.С. Харитоненко [та ін.] / Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Харків. 2020. 500 с.

Статті у фахових виданнях України

 • Лебеденко Є.О., Кириченко В.В., Сатаров О.З. Вплив гербіциду групи сульфонілсечовини Експрес 75 в.г. на мінливість господарсько цінних ознак у гібридів першого покоління. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : науково-виробничий збірник / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2016. Вип. 20. С. 150–157.
 • Макляк К.М., Кириченко В.В., Сивенко В.І. Тривалість періоду «сходи–цвітіння» як компонент жаростійкості гібридів соняшнику. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. 2016. Вип. 20. С. 166–173.
 • Кириченко В.В., Васько В.О. Прояв морфофізіологічних мутацій в М1 та М2 поколіннях соняшнику внаслідок дії гама-променів та диметилсульфату. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. 2016. Вип. 109. С. 19–29.
 • Лебеденко Є.О. Створення вихідного матеріалу високоолеїнового соняшнику, стійкого до дії гербіциду групи сульфонілсечовини. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. 2016. Вип. 109. С. 47–53.
 • Сатаров О.З., Кириченко В.В. Мінливість селекційних ознак та добір гібридів соняшнику на фоні внесення гербіциду Євро-Лайтнінг. Вісник СНАУ. 2015. Вип. 9 (30). С. 8–11.
 • Макляк К.М.,  Кириченко В.В., Кузьмишена Н.В. Особливості мінливості вмісту олії в насінні гібридів соняшнику залежно від температурного режиму періоду вегетації. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. Харків, 2016. Вип. 21. С. 178–186.
 • Коломацька В.П., Кириченко В.В., Сивенко В.І., Леонова Н.М. Рівень та мінливість урожайності гібридів соняшнику в умовах Східної частини Лісостепу України. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал. Х, 2016. Вип. 21. С. 158–166.
 • Макляк К.М. Збір олії як інтегральна ознака господарської цінності гібридів соняшнику в умовах підвищених температур. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2016. Вип. 110. С. 90–100.
 • Андрієнко В.В., Сивенко О.А. Селекційна цінність батьківських компонентів для створення простих та трилінійних гібридів соняшнику. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2017. Вип. 111. С. 8–17.
 • Ефективність імунологічних досліджень у стабілізації урожайності соняшнику / Кириченко В.В., Петренкова В.П., Коломацька В.П. [и др.]. Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал / НААН, Київ, 2017. Вип. 5 (770). С. 33–36.
 • Боровська І.Ю., Коломацька В.П. Генетична цінність ліній соняшнику за пластичністю щодо інтенсивності розвитку фомопсису. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2017. Вип. 22. С. 87–99.
 • Прояв ефекту гетерозису вмісту токоферолів у гібридів F2 соняшнику / Харитоненко Н.С., Кириченко В. В., Поздняков В.В. [и др.] // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області : наук.-виробн. журнал / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Харків, 2017. Вип. 23. С. 141–145.
 • Кириченко В.В., Поздняков В.В., Харитоненко  Н.С.,  Анциферова О.В. Нові лінії соняшнику зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018. Вип. 92, частина 1. С. 291–298.
 • Сатаров О. З., Кириченко В. В. Добір ліній-відновників фертильності пилку соняшнику, стійких до гербіциду Євро-Лайтнінг, за загальною комбінаційною здатністю. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. Харків, 2018. Вип. 113. C. 143–150.
 • Evaluation of sunflower hybrids for yield variability at very high air temperatures / Makliak K.M., Kyrychenko V.V., Varenyk B.F., Kutishcheva N. M., Trotsenko V.I. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. Харків, 2018. Вип. 114. С. 62–71.

Статті в іноземних виданнях

 • Макляк Е.Н. Кириченко В.В., Реакция гибридов подсолнечника разных групп спелости на температурный режим периода их вегетации. НТБ ВНИИМК. Краснодар, 2016. Вып. 4 (168). С. 55–60.
 • Макляк Е. Н. Особенности влияния температуры воздуха на отмирание листовой поверхности гибридов подсолнечника. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии / БГСХА. Горки, 2016. № 3. С. 100–103.
 • Зависимость урожайности гибридов подсолнечника от уровня развития болезней / Боровская И.Ю., Андриенко В.В., Кириченко В.В., СивенкоВ.И., Коломацкая В.П. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. № 2. С. 60–65.
 • Селекция подсолнечника на улучшение качества масла / Харитоненко Н.С., Кириченко В.В., Поздняков В.В. [и др.]. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2018. № 3. С. 129–133.
 • Vasko V.O., Kyrychenko V.V. Induced mutagenesis for the creation of new starting material in sunflower breeding. Helia. 2019. 42(70). Р. 17–36.
 • Кириченко В.В., Макляк Е.Н., Лебеденко Е.А. Экологическая пластичность гибридов подсолнечника, устойчивых к гербицидам группы сульфонилмочевин. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 2. С. 52–56.

Методичні рекомендації

 • Кириченко В. В., Петренкова В. П., Сивенко В. І. [та ін.]. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні до 2025 року (Методичні рекомендації). Х. : ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, 2016. 142 с.
Контакти підрозділу:

телефон +38(098) 406-48-54

e-mail yuriev1908sunflower@gmail.com

З питань придбання насіння соняшнику звертатися: +38(068) 481-61-08, +38(099) 057-89-91 (Андрієнко Віктор Валентинович)