ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності

Історія підрозділу:

Напрями інформаційного супроводження, моніторингу та прогнозування  практично реалізовувалися підрозділами з дня заснування Харківської селекційної станції. Починаючи з 2000 року з наданням ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН статусу й функцій головної установи Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області, системність та глибина розробки методологічних проблем інформаційно-маркетингового супроводження та трансферу інновацій в АПВ набули стратегічного значення. З  2006 року формувалися специфічні наукові та методологічні напрями й підходи реалізації інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва.

Інститутські слогани «Від традицій до інновацій» та «Наші партнери – серед лідерів» чітко відбивають специфіку, напрями досліджень відділу та стратегію інноваційного розвитку  нашої наукової установи.

На протязі багатьох років відділом керували доктор с.-г. наук С. І. Попов, кандидат с.-г. наук В. М. Тимчук.  З 2018 року відділ очолює кандидат екон. наук  Єгорова Н. Ю.

Беручи за основу наукові напрацювання,  розробки та напрями діяльності керівників – попередників, науковцями нашого відділу й надалі ведеться розробка стратегії й тактики проведення наукових досліджень, системна аналітика, моніторинг інноваційних напрямів, розробка методологічного забезпечення й інструментарію трансферу інновацій з базовими господарствами - суб’єктами господарювання України та  інших країн.

Результатом такої плідної праці в виробничій сфері є трансфер селекційно-насінницьких інновацій інституту,  які охоплюють 2,3 млн. га в Україні, понад 40 тис. га в ЄС, 55 тис. га, 15 тис. га в Білорусії, 12 тис. га в Казахстані. За рахунок впровадження в АПВ своїх наукових розробок, річний економічний ефект інституту становить в середньому понад 2,3 млрд. грн. на 1 грн. бюджетного фінансування інституту.  

Наша наукова установа є «Виробник кращих вітчизняних товарів» (2004-2016 рр.), має біля 30 селекційних інновацій, є переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» та понад 20 селекційних інновацій отримали дипломи, золоті та срібні медалі Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час». Багато сортів і гібридів нашої селекції стали брендами, тобто активними об’єктами трансферу, які за рахунок свого генетичного потенціалу компенсують витрати на їх створення вже за 1-2 роки.

Початок роботи наукової бібліотеки інституту відраховується від 1909 р.  На протязі багатьох років і на даний час завідувачем сектору науково- технічного забезпечення з бібліотечних досліджень є кандидат історичних  наук  Ожерелєва В. М.  Завдяки працівникам бібліотеки різних поколінь та плідного внеску співробітників цього сектору фонд бібліотеки інституту  станом на 01.01.2020 року складає 58 тис. 317 примірників, що є національним надбанням нашої установи. Книжковий фонд представлено  з книг та брошур, матеріалів з сільського господарства, суспільно-політичної літератури, довідників та енциклопедій, рукописного фонду, періодичних видань та інформаційно-бібліографічних видань. Серед них – видання на старослов’янській мові, різних років видань, (починаючи з 1883 року), іноземні словники таких відомих у світі укладачів як:  Роде, Михайлова, Миновича, Редкіна, Ганшина, Сінягіна та інших вчених. Цінною є  література з історії вітчизняної дослідної справи, праці видатних вчених багатьох поколінь та епох.

Головними завданнями бібліотеки протягом кожного року є вміла організація обслуговування читачів, чітке визнання читацьких запитів і потреб, використання різноманітних засобів та форм індивідуальної та масової пропаганди літератури, що знаходиться у фонді бібліотеки інституту.

Співробітники підрозділу:
 • Керівник відділу
  Керівник відділу

  ЄГОРОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА, кандидат економічних наук, стариший науковий співробітник

 • Колектив відділу
  Колектив відділу

Напрями роботи:

Фахівцями відділу проводиться виконання наукової тематики та технічних завдань:

ПНД 44.00.02.06.Ф «Розробка та оптимізація методологічних підходів і механізмів реалізації технологічних інновацій в галузі рослинництва»

При проведенні  аналізу кількісного та якісного складу цілісних селекційно-технологічних інновацій в галузі рослинництва планується  проведення оптимізації параметрів та складових трансферу цілісних селекційно-технологічних інновацій в галузі рослинництва. Фахівцями  розробляються інноваційно-інвестиційний проекти з трансферу цілісних селекційно-технологічних інновацій в галузі рослинництва.

На основі моніторингу й обґрунтування вивченого матеріалу друкуються методичні рекомендації з трансферу цілісних селекційно-технологічних інновацій в галузі рослинництва.

Ведеться розробка деяких напрямів стратегії й тактики проведення наукових досліджень, поточна та системна аналітика, моніторинг інноваційних напрямів та розробки методологічного забезпечення та інструментарію трансферу інновацій, наукового маркетингу в АПВ Харківської області.

ПНД 44.00.03.45.П «Розробити науково-методичні засади трансферу селекційних та технологічних інновацій в агропромислове виробництво Харківської області»

Проведення патентного пошуку фахівцями інституту сприяло обґрунтуванню методологічного інструментарію впровадження в виробництво селекційних інновацій,  адже селекційні інновації мають бути адаптованими до сучасних умов виробництва й забезпечувати отримання найвищого економічного ефекту. Фахівцями відділу обґрунтовано  систему наукового забезпечення, супроводження та дорадництва, яка  повинна мати інноваційний (конкурентоздатний) рівень.

ПНД 44.00.05.02.ПШ «Розробити модель міжрегіональної співпраці з впровадження інновацій на базі Східного міжрегіонального наукового центру НААН»  

Створення інноваційних сортів та гібридів польових культур потребують відповідності до організаційних запитів виробництва та  адаптації до сучасних ринкових умов. Науковцями відділу планується розробка проекту  в рамках комплексної стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку Східного міжрегіонального наукового центру НААН на період до 2025 р. Вивчення та обґрунтування рівня й досвіду діяльності ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН як оригінатора  сучасних сортів та гібридів с.-г. культур. Фахівцями відділу проводиться моніторинг регіонального насіннєвого ринку, аналіз бази даних сортів та гібридів селекції інституту. Результати досліджень вищенаведених питань буде викладено в інноваційно-інвестиційному проекті та методичних рекомендаціях.

ПНД 44.00.03.46.П «Розробити науково-методичні засади формування інформаційно – бібліографічних баз даних для використання в дослідженнях галузі рослинництва»

Науковцями й фахівцями сектору науково-технічного забезпечення з бібліотечних досліджень виконуються функції інформаційно-бібліотечного супроводження наукового забезпечення співробітників інституту та спеціалістів сільськогосподарського виробництва. Здійснюється цілісний історико-науковий аналіз процесу дослідження науково-дослідної діяльності підрозділів Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН та їх видатних вчених впродовж свого існування, що  більш ефективно та в повній мірі доводить практичні результати до споживачів на галузевому ринку інформації. Наукова спрямованість досліджень сектору  пов’язана з розробкою підходів моніторингу історичного розвитку дослідної справи в Україні.

Результати наукової діяльності фахівців відділу  та сектору  інституту надруковано в Вісниках науково - дослідних установ та навчальних закладах вищого рівня,  у формуванні методичних рекомендацій  тощо. Ведеться плідна  співпраця науковців з фахівцями  Департаменту АПР ХОДА, в результаті якої розробляються інноваційно-інвестиційних проекти, проводиться поточний аналіз, координація  та моніторинг  ОІПВ ІР ім. В.Я.Юр’єва НААН.

Постійним є якісне та ефективне проведення забезпечення трансферу інновацій, аналітики ОПІВ, селекційно-насінницькі напрями формування спеціалізованих баз даних просування ОПІВ на насіннєвому та зерновому ринку. На основі постійного та своєчасного моніторингу ринкового середовища ведуться дослідження, з метою прогнозування обсягів просування селекційних інновацій на ринку насіння України.

Безперебійно ведеться  координаційна  робота з установами ЦНЗ АПВ Харківської області в рамках отримання суттєвих результатів досліджень з наукової тематики ПНД 44. Проводиться обробка та формування рейтингових оцінок та анкетних опитувань товаровиробників Харківської області.

Проводячи збір та обробку первинної оперативної інформації щодо поточної діяльності наукових установ і дослідних господарств, включених до складу мережі Інституту, фахівці відділу та сектору формують оперативні звіти за формами, встановленими НААН України. Забезпечують вчасне формування спеціалізованих баз даних, здійснюючи моніторинг сформованого регіонального насіннєвого ринку.

                                   

Основні наукові розробки:

Робота наукових співробітників нашого відділу та сектору основана на положеннях загальної стратегії. Щорічно колектив проводить інформаційно-аналітичний аналіз рослинницько-технологічних інновацій та ефективності каналів надходження інформації до споживачів щодо трансферного процесу.

Результати наукових досліджень відображено в  наукових звітах, статтях, методичних рекомендаціях, робочих моделях, матеріалах наукових конференцій, пропозиціях тощо.

Результатами плідної співпраці наших науковців з товаровиробниками регіонального ринку насіння є:

- щорічне проведення  науково-консалтингового, інформаційного супроводу наукових розробок за маркетинговим вектором, як в дослідних господарствах мережі ІР ім. В.Я.Юр’єва НААН та інших суб’єктах насінництва;

- для виконання напрямів науково-методичного інструментарію випробування селекційно-насінницьких інновацій, фахівцями відділу розробляються інноваційні проекти, методичні рекомендації, якими з задоволенням користуються товаровиробники  Харківської області та інших регіонів України;

- співробітниками розроблено й обґрунтовано аналітичну базу даних експериментального виробництва та консалтингового супроводу трансферу інноваційних технологій, селекційних інновацій в аграрне виробництво (на даний час ця база включає 136 сортів і гібридів с.-г. культур);

- в результаті наукових досліджень визначено  й обґрунтовано напрями системи трансферу інновацій, з  більш значним поглибленням адаптації до сучасних умов виробництва;

- в Вісниках НДУ, вищої навчальної школи та Матеріалах наукових конференцій надруковано багато науково-практичного матеріалу з питань реалізації програм нарощування виробництва в галузі рослинництва шляхом модернізації й ресурсного забезпечення;

- шляхом моніторингу й аналізу провідних об’єктів трансферу галузі рослинництва регіонів України,  колективом науковців було вивчено й обґрунтовано існуючу інноваційну систему установ оригінаторів ОПІВ, досліджено зональну спеціалізацію виробництва вітчизняної насіннєвої продукції.

- протягом кожного року за рахунок  вмілої організації роботи  науковців сектору науково-технічного забезпечення покращується обслуговування читачів, чітко визначено й враховано  читацькі запити і потреби, використовуються різноманітні засоби та форми індивідуальної та масової пропаганди літератури, що знаходиться у фонді бібліотеки інституту.

Основні наукові публікації:
 • КобизєваЛ. Н., Кириченко В.В., Коломацька В.П., Макляк К.М., Сивенко В.І. , Леонова Н.М., Андрієнко В.В., Шепілов Б.П., Шевченко І.А., Поляков О.І., Ведмедєва К.В., Комарова І. Б., Єгорова Н. Ю., Святченко С.І., Капустян М.В., Попов С. І., Носенко Ю.М., Вареник Б.Ф.,  Троценко В.І. Оптимізація виробництва олійної сировини в Україні до 2025 року. Методичні рекомендації (видання четверте, доповнене). Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. Інститут олійних культур НААН. Х., 2020. − 108 с.
 • Кобизєва Л.Н., Коломацька В.П, Кириченко В.В., БурякЮ.І., Єгорова Н.Ю., Святченко С.І., Токар І.В., Капустян М.В., Сарапін Г.П., Леонов О.Ю., Голік О.В., Чернобай С.В., Щипак Г.В., Єгоров Д.К., Солонечний П.М., Чернобай Л.М.,  Горбачова С.М., Безуглий І.М., Макляк К.М., Огурцов Ю. Є. Інноваційно - інвестиційний проєкт «трансфер  цілісних селекційно-технологічних інновацій  в  галузі рослинництва»//ІР ім. В.Я.Юр»єва НААН.- 2020.- 34 с.
 • Вергунов В.А., Петренкова В.П., Ожерельєва В.М. Харківський науковий центр з селекції сільсько-господарських культур: історія та сьогодення : наукове видання / ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН; науковий редактор В.В. Кириченко. – Х. : Магда LTD, 2007. – 160 с., порт. – (Історико-біббліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 17.)
 • 4. Академік Юр’єв Василь Якович (1879-1962): біобібліографічний покажчик; уклад. : / ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН; В.А. Вергунов, В.П. Петренкова, В.М. Ожерельєва; науковий редактор В.В. Кириченко. – Х. : Магда LTD, 2007. – 184 с., порт. – (Історико-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії». Кн. 20.)
 • 5. Кириченко В.В., Гуменюк А.Д., Ожерельєва В.М. Юр’ївська школа рослинників (1908-2008) : наукове видання / Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН; науковий редактор В.В. Кириченко. – Х. : Магда LTD, 2008. – 252 с., порт.
 • 6. Кириченко Віктор Васильович: біобібліографічний покажчик наукових праць за 1975-2010 роки / НААН, ДНСГБ, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН; укладачі : В.А. Вергунов, В.М. Ожерельєва, О.П. Анікіна; науковий редактор В.А. Вергунов. – К. : Аграрна наука, 2010. – 116 с., порт. – ( бібліогр. Серія «Академіки Національної академії аграрних наук України).
 • 7. Kyrychenko V. V., Kobyzeva L. N., Ozherelieva V. M. History and present (1908-2018) / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юрۥєва. – Х.  : ФОП Бровін О.В., 2018. – 40 c.
 • Єгорова Н.Ю., Святченко С.І., Бондаренко Є. С., Токар І.В., Садовой О. О., Капустян М.В. Науково – методичний інструментарій випробування селекційно – насінницьких інновацій ІР ім. В.Я.Юр’єва НААН з експортним потенціалом// Методичні рекомендації// Друк. за ріш. вченої ради ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН (протокол №   9  від  31.10.2019 р.). – 2019. – 16 с.
 • Єгорова Н.Ю., Святченко С.І., Токар І.В., Капустян М.В., Кравченко І. О., Сарапін Г.П.// Методичні рекомендації «Провайдинг цілісних селекційно-технологічних інновацій в галузі рослинництва» // Друк. за ріш. вченої ради ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН (протокол № 10 від 05.11.2020 р.).- 2020.- 41 с.
 • Ожерельєва В.М. Золото пшеничного колосу : нарис про академіка В.Я. Юр’єва / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН ; науковий редактор В.В. Кириченко. – Х., 2019. – 146 с.; 35 порт.
 • Рябуха С.С., Чернышенко П.В., Святченко С.И., Садовой А.А.Инновационные направления в химизации земледелия и сельськохозяйственного производства: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием и Всероссийской Школы молодых ученых, 19-21 июня 2019 г./[редкол.:С.И.Тютюнов (гл.ред.), Л.Г. Смирнова, А.Н.Воронин и др.].-Белгород: ООО «Принт», 2019. – 726 с.
 • 12.  Кириченко В.В., Попов С.І., Кобизєва Л.Н.,  Рябчун Н.І., Петренкова В.П., Бондаренко Є.С., Буряк Ю. І., Леонов О. Ю., Авраменко С.В., Цехмейструк М. Г., Гутянський Р.А., Попова К.М., Кузьменко Н.В., Огуцов Ю.М., Садовой О. О. //Агротехнологічна стратегія проведення весняно-польових робіт у господарствах  Харківської області в 2019 році// (науково-практичні рекомендації). – 2019. – 41 с.
 • 13.  Тимчук В.М., Бондаренко Є.С. Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових  досліджень та об’єктів інтелектуальної власності: збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної інтернет – конференції (21-22 березня 2019 р.) //Методологічні підходи трансферу цілісних технологій– НМетАУ, УКРНЕТ, НДІІВ НАПрН України, Дніпро: Юрсервіс, Київ: Інтерсервіс, 2019. – Том 1.- С. 221-225
 • 14.  Тимчук В.М., Попов С.І., Рябчун Н.І., Бондаренко Є.С. Озимі або 10 тез підвищення ефективності //Всеукраїнське видання АГРОСВІТ, № 3 (67), березень 2019 р.- С.11-14.
 • 15.   Тымчук В. М., Бондаренко Є. С., Сарапин Г. П. Методологические подходы обеспечения трансфера в растениеводстве// Conferinta Nationala Cu Patricipare Internationala.-«Stiinta in Nordul Republicii Moldova: realizari, problem, perspective» (editia a treia), Cordonator (editor) doctor habilitat in filosofie, Valeriu Capcelea, Balti, 21-22 iunie
 • 16. Тимчук В. М., Діденко С. Ю., Бондаренко Є. С., Єгорова Н. Ю., Реліна Л. І., Вечерська Л. А. Методологічні підходи переходу до рівня стандартизованих сировинних ресурсів по блоку якості// Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Вип. 26.- 2019. - С. 132-138.
 • 1Щипак Г.В., Святченко С.И., Ничипорук Е.А., Щипак В.Г., Щипак В.В., Вось Х., Хегарти Д. Результаты селекции тритикале на улучшение хлебопекарных свойств. Материалы 9-й Международн. н.-пр. конф. «Селекция тритикале, агротехника, технология использования зерна и кормов». 10-11 июня 2020 г. Ростов-на-Дону. 2020. 17 с. 
 • 18.  Капустян М.В., Л. Н. Чернобай, Е. В. Сикалова   Анализ комбинационной способности новых линий кукурузы различного происхождения в тестерных скрещиваниях// Вестник БГСХА, 2018. –№ 3.- с.62-66
 • Капустян М.В., А.В. Полухіна, В.М. Тимчук, Л.Н. Чернобай Відпрацювання інструментарію та алгоритмів корегування селекційних програм по кукурудзі// Селекція і насінництво. – Харків, 2018, Вип. 113.- с.77-84
 • Єгорова Н.Ю., Капустян М.В., Полухіна А.В. Оптимізація зональних селекційних програм за рахунок маркетингових алгоритмів// Збірник тез Міжнародної-науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю НААН України та 110-річчю заснування ІР ім. В.Я. Юр’єва «Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин»,– Харків, 2018. – с.316-317
 • Kapustian M.V., Chernobai L.N., Kuzmishina N.V. Genetic value of self-pollinated corn lines depending on the pedigree// Abstract book, the National Conference with International Participation «Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community»,– Chisinau, Republic of Moldova, 2019.-р. 35-36. (Тезисы докладов Национальной конференции с международным участием «Науки о жизни в диалоге поколений: связи между университетами, академическим сообществом и бизнес-сообществом», - Кишинев, Республика Молдова, 2019. – с. 35-36).
Контакти підрозділу:

моб.тел: +38(097)980-38-27

e-mail  yuriev1908marketing@gmail.com