ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМЕНІ В.Я. ЮР’ЄВА
Національної академії аграрних наук України

Вчена рада

З метою розгляду та опрацювання основних питань наукової, науково-технічної, виробничої та організаційної діяльності Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН на правах дорадчого органу керівництва створено Вчену Раду.

Головою Ради є Керівник відділу селекційно-насінницьких технологій, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України –Кириченко Віктор Васильович

Заступником голови –  директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН -  Кобизєва Любов Никифорівна

Вченим секретарем – вчений секретар Інституту –Шабетя Оксана Миколаївна

 

Основними завданнями Вченої ради визначені:

1. Об’єднання зусиль колективу Інституту для здійснення заходів щодо забезпечення виконання плану науково-дослідних робіт, підвищення ефективності наукових досліджень та трансферу інноваційних розробок у сільське господарство, удосконалення організації праці та управління, наукової, науково-технічної, господарської та виробничої діяльності установи.

2. Обговорення основних напрямів наукової діяльності Інституту, пошукових та фундаментальних досліджень за відповідними напрямами.

3. Розгляд прогнозів та пропозицій за основними приорітетними напрямками розвитку науки і техніки та наукових досліджень на тривалий період.

4. Обговорення проектів планів науково-дослідних робіт, програм та методик наукових досліджень.

5. Розгляд досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, а також пропозицій про їх практичне використання.

6. Розгляд питань координації науково-дослідних робіт та питань ефективності міжнародного науково-дослідного співробітництва.

7. Обговорення підсумків прийомки дослідів, методичного рівня науково-дослідних та науково-технічних робіт.

8. Розгляд та затвердження звітів  наукових лабораторій, наукових співробітників, аспірантів та пошукачів, звітів про результати наукової та науково-організаційної діяльності Інституту.

9. Розгляд планів виробничої перевірки завершених науково-дослідних робіт, оцінка їх економічної ефективності, а також внесення пропозицій про їх використання у сільському господарстві.

10. Розгляд питань пов’язаних із зміною структури Інституту, а також із використанням встановленого для Інституту загального обсягу витрат та фонду заробітної плати на виконання науково-дослідницьких робіт:

– обговорення пропозицій щодо вдосконалення матеріально-технічної та дослідно-виробничої бази Інституту;

– заслуховування звітів по найбільш важливих та закордонних відрядженнях;

– подання видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів на здобуття Державних премій та іменних премій видатних учених України;

– розгляд проектів річних та перспективних планів підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів, планів роботи з молодими вченими та спеціалістами;

– заслуховування повідомлень наукових керівників про їх роботу по підготовці наукових кадрів, розгляд тем дисертацій аспірантів та їх особистих учбових планів, атестація аспірантів, додаткових програм кандидатського іспиту по спеціальному предмету;

– затвердження тематики дисертаційних робіт пошукачів та внесення по них пропозицій;

– підготовка пропозицій керівництву Інституту по наданню творчих відпусток для завершення роботи над докторською або кандидатською дисертацією, висновок по їх використанню;

– підготовка представлень в установленому порядку до Міністерства освіти і науки України про присвоєння вченого звання професора та старшого наукового співробітника;

– обрання в установленому порядку за конкурсом осіб на заміщення вакантних посад завідуючих наукових лабораторій, старших, наукових та молодших наукових співробітників;

– розгляд підсумків проведення атестації співробітників інституту.