ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лаборатория интродукции и хранения генетических ресурсов растений

История подразделения:

Збір зразків генофонду вітчизняного походження та залучення (інтродукція) їх з-за кордону і формування колекції генетичного різноманіття рослин розпочато на Харківській селекційній станції з моменту її заснування у 1908 р. У різні періоди поповнення колекцій  сільськогосподарських культур, здійснили В.Я. Юр’єв, О.Ф. Гельмер, В.М. Рабінович, Л.М. Делоне, та ін. Численними і цінними були надходження зразків генофонду до колекцій станції у період функціонування (1925-1936 рр.) організованого М.М. Кулєшовим за ініціативою М.І. Вавілова поблизу Харкова Українського відділення реорганізованого пізніше в Українську дослідну станцію Всесоюзного інституту прикладної ботаніки та нових культур (нині Всеросійських НДІ рослинництва ім. М.І. Вавілова). Сприяла поповненню колекцій діяльність Українського інституту прикладної ботаніки під керівництвом О.А. Янати. Великий внесок у поповнення колекцій зробили селекціонери інституту В.О. Козубенко, В.І. Дідусь, П.В. Кучумов, В.П. Пахомова, Б.П. Гур’єв, С.І. Константинов, В.С. Голік, В.Т. Манзюк, П.М. Чекригін, В.І. Худоєрко та інші. У 1957 р. в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, селекції та генетики (УНДІРСіГ) АН УРСР було створено лабораторію рослинних ресурсів, у якій під керівництвом  Л.М. Делоне активно і плідно вели інтродукцію С.В. Рабінович, І.А. Гур’єва, Г.А. Корольська та ін.

У 1992 р., з організацією Національного центру генетичних ресурсів рослин України, як його складовий підрозділ було створено лабораторію інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин. З цього моменту було розроблено і введено в дію Інформаційну систему «Генофонд рослин». У 1995 р. почало функціонувати Національне сховище зразків генофонду рослин.

Сотрудники подразделения:
 • Заведующий лабораторией
  Заведующий лабораторией

  Кузьмишина Наталья Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник

 • Коллектив лаборатории
  Коллектив лаборатории

Направления работы:
 • Збагачення колекцій Національного генбанку рослин України новими джерелами цінних господарських і біологічних ознак вітчизняного та зарубіжного походження, включаючи селекційні сорти і форми, місцеві форми народної селекції, дикі співродичі культурних рослин;
 • Карантинна перевірка та первинне вивчення зразків генофонду, інтродукованих з-за кордону;
 • Інвентаризація колекцій Національного генбанку рослин України та управління ними на основі Інформаційної системи «Генофонд рослин»;
 • Реєстрація цінних колекцій і зразків генофонду рослин в Україні;
 • Довгострокове зберігання насіння зразків генофонду рослин у стані життєздатності у Національному сховищі;
 • Забезпечення зразками генофонду рослин селекційних, науково-дослідних установ, навчальних закладів та інших користувачів;
 • Формування та ведення колекції генетичних ресурсів малопоширених видів пшениці, її диких співродичів та амфідиплоїдів; 
 • Формування та веденя колекції генетичних ресурсів кукурудзи;

     

 

Основные научные разработки:
 • Розроблена та реалізована концепція формування та ведення Національного генбанку рослин України, який ведеться 28 установами і включає 151,3 тис. зразків, що належать до 1802 видів рослин;
 • Щорічно залучається 2-2,5 тис. нових вітчизняних і зарубіжних зразків генофонду сільськогосподарських культур. Проведено 31 експедицію зі збору місцевих зразків генофонду, у т.ч. 15 міжнародних, зібрано близько 8100 зразків, що належать до 200 видів різних груп культур, які передано для вивчення та використання у селекції та наукових дослідженнях;
 • Створена інформаційна система «Генофонд рослин», база паспортних даних якої узгоджена з міжнародними стандартами і включає інформацію про 108,7 тис. зразків. Створено бази даних реєстрації в Україні цінних колекцій і зразків генофонду рослин. До Європейського каталогу генетичних ресурсів рослин EURISCO включена інформація про 107,0 тис. зразків Національного генбанку рослин України. Доступ в Інтернеті на сайті http://eurisco.ecpgr.org;
 • Розроблено та затверджено «Положення про реєстрацію зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України» та «Положення про реєстрацію колекцій зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України». На їх основі проведено експертизу та зареєстровано 300 колекцій і 2196 зразків генофонду рослин, на які видано свідоцтва про авторство та пріоритет;
 • Створено Національне сховище насіння зразків генофонду рослин України, у яке закладено на довготривале зберігання 74,4 тис. зразків генофонду, що належать до 739 видів культурних рослин та диких споріднених форм. Розроблено спосіб підвищення життєздатності насіння сільськогосподарських культур шляхом заморожування. Встановлено відмінності у стійкості насіння до зберігання в залежності від особливості культури та сорту;
 • Створено, вивчено за цінними господарськими ознаками, підтримуються в живому стані і надаються для практичного використання колекції генофонду: малопоширених видів пшениці - 623 зразки, диких співродичів пшениці родів Aegilops L. і Dasypyrum L. - 258 зразків, амфіплоїдів пшениці різної геномної структури - 101 зразок; кукурудзи – колекція налічує 6691 зразок з 40 країн світу, з них 1149 селекційних і місцевих сортів, 4849 селекційних ліній, 477 генетичних ліній, 216 синтетичних популяцій;
 • Розроблено і введено в дію Державний стандарт України ДСТУ 7066.2009 «Генетичні ресурси рослин . Терміни та визначення понять»;
 • Розроблено: методологію створення навчальних колекцій, зареєстровано та впроваджено у навчальні програми понад 60 колекцій;
 • Розроблено та впроваджено програму навчального курсу «Генетичні ресурси рослин», який з 2006 р. викладається у вузах України;
 • З 2013 р. проводяться курси підвищення кваліфікації за тематикою «Формування, ведення, ефективне використання колекцій генетичних ресурсів рослин»;
 • Видається науковий журнал «Генетичні ресурси рослин»;
 • Запатентовано вісім наукових розробок;
 • За наукову роботу «Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України» (Указ Президента України № 675/2014 від 23.08.2014 р.) колектив авторів, у т.ч. співробітників лабораторії, нагороджено дипломами Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки.

  Пропозиції до наукового супроводу

  • Реєструвати в НЦГРРУ цінні зразки генофонду рослин з видачею Свідоцтва, що засвідчує науковий пріоритет і авторство;
  • реєструвати в НЦГРРУ базові, ознакові, генетичні, навчальні та інші колекції;
  • проводити спільні експедиції зі збору зразків генетичного різноманітносття рослин;
  • придбавати у Центрі джерела та донори цінних господарських ознак для використання в селекційних, науково-дослідних, навчальних та інших програмах;
  • придбавати у Центрі зразки - еталони за ідентифікаційними та господарськими ознаками;
  • придбавати виготовлені в НЦГРРУ колекції генетичного розманіття різних культур за ознаками насіння;
  • закладати на тривале зберігання в Національне сховище насіння ліній, сортів, форм сільськогосподарських культур;
  • зберігати в Національному сховищі насіння видів рослин, включених до Червоної книги України;
  • визначення вологості та життєздатності (енергії проростання, схожості, сили росту) насіння;
  • екскурсії в Національне сховище зразків генофонду рослин;
  • здійснювати спільні дослідницькі програми з різностороннього вивчення генетичного різноманіття рослин та вдосконалення тривалого зберігання насіння рослин;
  • використовувати у селекційній роботі, наукових дослідженнях та навчальному процесі монографії, навчальні посібники, методичні розробки, класифікатори ознак, каталоги зразків генофонду, наукові публікації у журналі «Генетичні ресурси рослин» та інших виданнях;
  • публікувати наукові статті в науковому журналі "Генетичні ресурси рослин".

            

Основные научные публикации:
 • Богуславский Р. Л., Голик О.В. Род Aegilops L. как генетический ресурс селекции. Монография. Харьков: Институт растениеводства им. В.Я.Юрьева УААН, 2004. 236 с.
 • Кузьмишина Н.В., Вакуленко С.М., Колєшкова Т.М. Генетичні ресурси кукурудзи та соняшнику за стійкістю до біотичних та абіотичних чинників /Основи управління продукційним процесом польових культур. Монографія під редакцією доктора, професора, академіка НААН В. В. Кириченка. Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. С. 97–105.
 • Рябчун В.К., Богуславський Р.Л., Кузьмишина Н.В., Вакуленко С.М., Колєшкова Т.М., Сергеєва І.Л. Лабораторія інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин /Теоретичні дослідження та практичні досягнення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН: Історія і сьогодення (1908–2018 рр.). Монографія під редакцією доктора, професора, академіка НААН В.В. Кириченка. Харків, 2018. СОП «Бровін О.Б.». С. 7–53.
 • Рябчун В.К., Гур’єва І.А., Богуславський Р.Л., Кузьмишина Н.В.Рябчун В.К. Лев Миколайович Делоне (професор, доктор біологічних наук, видатний генетик і рослинник). Харків, 20016. 108 с. 
 • Генетичне різноманіття малопоширених видів, диких родичів та амфідиплоїдів пшениці  Національного генбанку рослин України. Харків, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2018. 45 с.
 • Кузьмишина Н. В., Рябчун В.К., Вакуленко С.М. Колекція самозапилених ліній кукурудзи за ознаками продуктивності /Вісник аграрної науки, 2017. Вип.12. С. 48–52.
 • Скороходов М. Ю., Богуславський Р. Л. Вплив проморожування на насіння зразків малопоширених видів пшениці /Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Харків, 2018. Випуск 24. С. 181–188.
 • Скороходов М. Ю. Поздняков В. В., Богуславський Р. Л. Роль антиоксидантної активності у довговічності насіння представників видів і малопоширених форм пшениці /Селекція і насінництво. Харків: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2018. Вип.112. С. 104–117.
 • Рябчун В.К., Кузьмишина Н.В., Богуславський Р.Л., Безугла О.М., Музафарова В.М., Бондаренко В.М., Докукіна К.І. Інтродукція рослин як пріорітний напрямок наукової і практичної діяльності центра генетичних ресурсів рослин України /Генетичні ресурси рослин. 2019. № 24.С. 11-31.
 • Кузьмишина Н.В., Рябчун В.К., Вакуленко С.М., Тертишна Н.В., Бібель Ю.О. Генетична цінність самозапилених ліній кукурудзи за рівнем комбінаційної здатності Генетичні ресурси рослин №25.2019. С.94-103. DOI: 10.36814/pgr.2019.25.11.
 • Докукіна К.І. Екологічна пластичність ліній пшениці похідних від синтетиків геномної структури ABD /Селекція і насінництво 2020. Випуск 117.С.59-68. DOI: 10.30835/2413-7510.2020.206978.

 

        

Контакты подразделения:

Украина, 61060, г. Харьков, п-кт Московский, 142

E-mail: ncpgru@gmail.com

+38 0992473003