Сайт находится в стадии заполнения. Спасибо за понимание

ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Лабораторія генетики, біотехнології та якості

История подразделения:

     Лабораторія генетики, біотехнології та якості створена у 2017 р. шляхом об’єднання двох структурних підрозділів − лабораторії генетики і біотехнології та лабораторії якості зерна. У свою чергу лабораторію генетики і біотехнології було організовано за рахунок об’єднання лабораторії генетики і фізіології та лабораторії біотехнології рослин у 2006 р.

Генетичні дослідження як невід’ємна частина селекційного процесу беруть початок від моменту заснування Харківської селекційної станції у 1910  р. Значний внесок у розвиток генетики в різні роки зробили представники харківської генетичної школи, відомі вчені В. Я. Юр’єв, М. М. Кулешов, І. М. Поляков, Л. М. Делоне, В  Є. Козубенко, а також  В.Т. Манзюк, Б. П.  Гур’єв, В. В. Кириченко, П. П. Літун, С. М. Тимчук.

Як самостійний науковий підрозділ лабораторія генетичних основ селекції була створена у 1979 р. на основі існуючої з початку 70-х років лабораторії польового досліду. Основними напрямами досліджень лабораторії впродовж більш ніж 20-ти років були розробка під керівництвом П.П. Літуна теорії генетико-селекційних експериментів і технології селекційного процесу, а також інформаційне забезпечення генетико-селекційних дослідів. Вагомі здобутки було отримано у галузі біохімічної генетики під керівництвом С.М. Тимчука. Зокрема, було розроблено моделі генетичної регуляції білкового, вуглеводного та ліпідного комплексів кукурудзи, жирнокислотного складу олії соняшнику. Вперше в Україні та СНД створено гібриди технічної кукурудзи амілозного та безамілозного типів і надцукрової кукурудзи.

Лабораторію біотехнології було засновано у 1991 р. Цей підрозділ бере початок від групи гаплоїдії, яка  входила до складу лабораторії селекції ячменю і з 1981 р. під керівництвом Л.М. Наумової провадила дослідження у галузі віддаленої гібридизації ячменю та отримання гаплоїдів методом гаплопродюсера з застосуванням ембріокультури in  vitro. У різні роки підрозділом керували Е. В. Крупнова, В. М. Чередніченко, В. М. Попов, О. А. Задорожна. З 2016 р. лабораторію очолює О.  В. Білинська.

Основними напрямами наукової діяльності лабораторії біотехнології впродовж 2006−2017 рр. були дослідження у галузі експериментальної гаплоїдії ячменю та соняшнику, клітинна селекція на стійкість ячменю та гороху до хвороб, вивчення фізіологічних основ стійкості соняшнику до вовчка, створення вихідного матеріалу соняшнику із зміненим фракційним складом токоферолів, визначення антиоксидантних властивостей насіння, добір генотипів соняшнику за використання морфологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних маркерів. На основі вивчення основних чинників експериментального андрогенезу in vitro було розроблено першу вітчизняну технологію отримання гаплоїдів ячменю у культурі пиляків in vitro, інноваційні елементи якої захищено сімома патентами України. Вперше в Україні і СНД створено і впроваджено у селекційний процес андрогенні лінії подвоєних гаплоїдів.

Лабораторія якості зерна була створена на основі борошномельно-хлібопекарської лабораторії, заснованої у 1934 р. з ініціативи В.Я. Юр’єва М.Й. Мельником. У перший період основна увага вчених була зосереджена на оцінюванні борошномельних і хлібопекарських властивостей місцевих і новостворених сортів пшениці, вивченні особливостей формування високоякісного зерна в залежності від технологій обробітку ґрунту, фонів мінерального живлення. В подальшому дослідження були спрямовані на вивчення технолого-біохімічних характеристик зерна, генетичних основ формування показників якості різних культур, вивчення фракційного складу основних біохімічних компонентів зерна і насіння (білків, жирів, вуглеводів), використання поліморфізму запасних білків як молекулярних маркерів ознак якості.

         З 2017 р. лабораторія якості зерна функціонує у складі об’єднаного підрозділу –  лабораторії генетики і біотехнології та якості. Основними напрямами досліджень наразі є вивчення показників якості основних сільськогосподарських культур (вмісту та якості білка, клейковини, вмісту олії та її жирнокислотного складу, вмісту та фракційного складу крохмалю, вітамінів в зерні бобових, круп’яних та олійних культур), використання віддаленої гібридизації для розширення генетичного різноманіття та створення вихідного матеріалу озимої та ярої пшениці, створення вихідного матеріалу зернових та круп’яних культур із перерозподіленим фракційним складом крохмалю. Надається повна хлібопекарська оцінка та оцінка макаронних властивостей як сучасних сортів, так і колекційних зразків озимої та ярої пшениці, тритикале, жита, пшениці полби.

Окрім теоретичних і методичних досліджень, лабораторія виконує великий обсяг робіт з визначення показників якості усіх культур, селекція яких провадиться в інституті Загалом виконується 25 видів біохімічних і технологічних аналізів для структурних підрозділів інституту а також на комерційній основі за договорами з науково-дослідними установами, агропідприємствами різної форми власності, фермерами.

         Лабораторія підтримує наукові контакти з Селекційно-генетичним інститутом – Національним центром насіннєзнавства і сортовивчення НААН, Харківським національним університетом ім. В.Н Каразіна, Харківським національним університетом ім. В.В. Докучаєва, Харківським Державним університетом харчування і торгівлі, ХНТНС ім. П. Василенка, Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ, Харківським національним фармацевтичним університетом, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Полтавською державною аграрною академією. Співробітники лабораторії проводять екскурсії для студентів, забезпечують виконання курсових і дипломних робіт, а також проходження стажування викладачів профільних кафедр з метою підвищення кваліфікації у галузі сучасної біотехнології рослин.

Співробітники лабораторії брали участь у міжнародній співпраці. Зокрема, у 2008 р. С. Ю. Діденко з групою співробітників виграла грант Міжнародної Агенції з ядерної енергії (м. Відень, Австрія) на проведення у 2008−2012 рр. досліджень «Покращення якості зерна пшениці та кукурудзи за використання індукованого мутагенезу».

Сотрудники подразделения:
  • Заведующий лабораторией
    Заведующий лабораторией

    Белинская Елена Владимировна, кандидат биологических наук, с.н.с

  • Коллектив лаборатории
    Коллектив лаборатории

Направления работы:
Основные научные разработки:
Основные научные публикации:
Контакты подразделения: