ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМЕНИ В.Я. ЮРЬЕВА
Национальной академии аграрных наук Украины

Специализированный ученый совет

Специализированный ученый совет Д 64.366.01

Профиль совета:  06.01.05 – селекция и семеноводство   и   06.01.09 – растениеводство.

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Украины № 530 от 06.06.2022 года сроком на три года

Председатель Кириченко Виктор Васильевич

Заместитель Кобызева Любовь Никифоровна

Секретарь – Васько Наталия Ивановна

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 вересня 2021 року о 9 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Щипака Геннадія Васильовича на тему: «Теоретичні основи селекції гексаплоїдних тритикале на адаптивність, урожайність та якість», поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий консультант доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Кириченко Віктор Васильович, керівник відділу новітніх селекційно-насінницьких технологій та сортовивчення Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавського державного аграрного університету МОН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співрообітник Кочмарський Валентин Сергійович, головний науковий співробтіник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН, директор ДП "ДГ "Еліта" МІП імені В.М. Ремесла НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Лайко Ірина Михайлівна, завідувач відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб'яних культр НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Щипака Геннадія Васильовича

Дисертація Щипака Геннадія Васильовича

Відгук офіційного опонента Тищенка В.М.

Відгук офіційного опонента Кочмарського В.С.

Відгук офіційного опонента Лайко І.М.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

28 вересня 2021 року о 13 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Понуренка Сергія Геннадійовича на тему: «Вихідний матеріал для селекції кукурудзи на продуктивність та якість зерна в умовах східного Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Коломацька Валерія Павлівна, заступник директора з наукової роботи Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Січкар В’ячеслав Іванович, завідувач науково-технологічного відділу розробки та впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Марченко Тетяна Юріївна, завідувач відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Понуренка Сергія Геннадійовича

Дисертація Понуренка Сергія Геннадійовича

Відгук офіційного опонента Січкаря В.І.

Відгук офіційного опонента Марченко Т.Ю.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

21 вересня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Докукіної Ксенії Іванівни на тему: «Використання синтетиків геномної структури ABD для селекції пшениці м'якої ярої», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Богуславський Роман Львович, провідний науковий співробітник лабораторії інтродукції та зберігання генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН Черчель Владислав Юрійович, директор ДУ Інститут зернових культур НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Кириленко Віра Вікторівна, головний науковий співробітник лабораторії селекції озимої пшениці Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Докукіної Ксенії Іванівни

Дисертація Докукіної Ксенії Іванівни

Відгук офіційного опонента Черчеля В.Ю.

Відгук офіційного опонента Кириленко В.В.

 

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01

20 липня 2021 року о 10 годині відбудеться прилюдний захист дисертації Гусенкової Олесі Володимирівни на тему: «Морфо-генетичний прояв кількісних ознак пшениці озимої в умовах Лісостепу України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво».

Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Тищенко Володимир Миколайович, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії МОН України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Леонов Олег Юрійович, завідувач лабобраторії селекції та фізіології пшениці Інституту рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Криворученко Роман Володимирович, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва МОН України

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за адресою: м. Харків, пр. Московський, 142

Автореферат Гусенкової Олесі Володимиівни

Дисертація Гусенкової Олесі Володимирівни

Відгук офіційного опонента Леонова О.Ю.

Відгук офіційного опонента Криворученка Р.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

11 мая 2021 года в 9 час. состоится публичная защита диссертации Деревянко Ирины Александровны на тему: «Селекционная ценность исходного материала ячменя ярового по засухоустойчивости и продуктивности в условиях восточной части Лесостепи Украины», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный руководитель кандидат сельскохозяйственных наук, профессор Проскурнин Николай Васильевич

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ващенко Владимир Васильевич, заведующий кафедрой селекции и семеноводства Днепровского государственного аграрно-экономического университета МОН Украины

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Ивченко Татьяна Владимировна, заведующая лабораторией генетики, генетических ресурсов и биотехнологии Института овощеводства и бахчеводства НААН

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Деревянко Ирины Александровны

Диссертация Деревянко Ирины Александровны

Отзыв официального оппонента Ващенко В.В.

Отзыв официального оппонента Ивченко Т.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

11 мая 2021 года в 12 час. состоится публичная защита диссертации Минец Татьяны Васильевны на тему: «Пыльцеобразующая способность и качество пыльцы подсолнечника и создание автофертильных линий с высокой комбинационной способностью», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный руководитель доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Кириченко Виктор Васильевич, руководитель отдела новейших селекционно-семеноводческих технологий и сортоизучения Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Лавриненко Юрий Александрович, главный научный сотрудник отдела селекции Институту орошаемого земледелия НААН

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ващенко Владимир Васильевич, заведующий кафедрой селекции и семеноводства Днепровского государственного аграрно-экономического университета МОН Украины

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Минец Татьяны Васильевны

Диссертация Минец Татьяны Васильевны

Отзыв официального оппонента Лавриненко Ю.А.

Отзыв официального оппонента Ващенко В.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

27 квітня 2021 року о 9 час. состоится публичная защита диссертации Гопций Валентины Александровны на тему: «Морфофизиологические и анатомические особенности современного генофонда пшеницы мягкой озимой и их использование в селекции на продуктивность», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный руководитель кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Криворученко Роман Владимирович, доцент кафедры генетики, селекции и семеноводства Харьковского национального аграрного университета имени В.В. Докучаева МОН Украины

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тищенко Владимир Николаевич, заведующий кафедрой селекции, семеноводства и генетики Полтавской государственной аграрной академии МОН Украины

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Сергиенко Оксана Владимировна, ученый секретарь, заведующая отделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур Института овощеводства и бахчеводства НААН

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Гопций Валентины Александровны

Диссертация Гопций Валентины Александровны

Отзыв официального оппонента Тищенко В.Н.

Отзыв официального оппонента Сергиенко О.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

27 апреля 2021 года в 12 час. состоится публичная защита диссертации Капустян Марины Викторовны на тему: «Селекционая ценность инбредных линий кукурузы, созданных на основе разнообразного исходного материала», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный руководитель доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Чернобай Лариса Николаевна, заведующая лабораторией селекции и семеноводства кукурузы Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Сергиенко Оксана Владимировна, ученый секретарь, заведующая отделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур Института овощеводства и бахчеводства НААН

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Криворученко Роман Владимирович, доцент кафедры генетики, селекции и семеноводства Харьковского национального аграрного университета имени В.В. Докучаева МОН Украины

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Капустян Марины Викторовны

Диссертация Капустян Марины Викторовны

Отзыв официального оппонента Сергиенко О.В.

Отзыв официального оппонента Криворученко Р.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

20 апреля 2021 года в 10 час. состоится публичная защита диссертации Рябухи Сергея Станиславовича на тему: «Научные основы селекции сои на адаптивность, высокую урожайность и качество семян», представленной на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный консультант  доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Кириченко Виктор Васильевич, руководитель отдела новейших селекционно-семеноводческих технологий и сортоизучения Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Лавриненко Юрий Александрович, главный научный сотрудник отдела селекции Институту орошаемого земледелия НААН

доктор биологических наук, профессор Сичкарь Вячеслав Иванович, заведующий научно-технологическим отделом разработки и внедрения инновационных технологий для интенсификации производства сельскохозяйственной продукции Одесской государственной сельскохозяйственной опытной станции НААН

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Сергиенко Оксана Владимировна, заведующая отделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур Института овощеводства и бахчеводства НААН

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Рябухи Сергея Станиславовича

Диссертация Рябухи Сергея Станиславовича

Отзыв официального оппонента Лавриненко Ю.А.

Отзыв официального оппонента Сичкарь В.И.

Отзыв официального оппонента Сергиенко О.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

20 апреля 2021 года в 14 час. состоится публичная защита диссертации Шовковой Оксаны Владимировны на тему: «Формирование продуктивности сои в зависимости от сроков посева и минерального питания в условиях левобережной части Лесостепи Украины», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 «Растениеводство».

Научный руководитель доктор сельскохозяйственных наук, профессор Шевников Николай Янаевич, профессор кафедры растениеводства Полтавской государственной аграрной академии МОН України

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Рябчун Наталия Ивановна, главный научный сотрудник лаборатории селекции и физиологии пшеницы Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Огурцов Евгений Николаевич, профессор кафедры растениеводства Харьковского национального аграрного университета имени В.В. Докучаева МОН Украины

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Шовковой Оксаны Владимировны

Диссертация Шовковой Оксаны Владимировны

Отзыв официального оппонента Рябчун Н.И.

Отзыв официального оппонента Огурцова Е.Н.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

29 декабря 2020 года в 10 час. состоится публичная защита диссертации Лебеденко Евгения Александровича на тему: «Селекция исходного материала для создания гибридов подсолнечника, устойчивых к гербицидам группы сульфонилмочевин», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Кириченко Виктор Васильевич, руководитель отдела новейших селекционно-семеноводческих технологий и сортоизучения Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, член-корреспондент НААН Черчель Владислав Юрьевич, директор ГУ Институт зерновых культур НААН

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Криворученко Роман Владимирович, доцент кафедры генетики, селекции и семеноводства Харьковского национального аграрного университета имени В.В. Докучаева МОН Украины

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Лебеденко Евгения Александровича

Диссертация Лебеденко Евгения Александровича

Отзыв официального оппонента Черчель В.Ю.

Отзыв официального оппонента Криворученко Р.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

29 декабря 2020 года в 13 час. состоится публичная защита диссертации Скороходова Никиты Юрьевича на тему: «Особенности долговечности при хранении семян малораспространенных форм пшеницы», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный руководитель – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Богуславский Роман Львович, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции и хранения генетических ресурсов растений Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тищенко Владимир Николаевич, заведующий кафедрой селекции, семеноводства и генетики Полтавской государственной аграрной академии МОН Украины

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Сергиенко Оксана Владимировна, заведующая отделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур Института овощеводства и бахчеводства НААН

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Скороходова Никиты Юрьевича

Диссертация Скороходова Никиты Юрьевича

Отзыв официального оппонента Тищенко В.Н.

Отзыв официального оппонента Сергиенко О.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

15 декабря 2020 года в 10 час. состоится публичная защита диссертации Мищенко Сергея Владимировича на тему: «Теоретические и практические основы использования инбридинга и гибридизации в селекции конопли», представленной на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный консультант – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Кириченко Виктор Васильевич, руководитель отдела новейших селекционно-семеноводческих технологий и сортоизучения Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Лавриненко Юрий Александрович, главный научный сотрудник отдела селекции Институту орошаемого земледелия НААН

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ващенко Владимир Васильевич, заведующий кафедрой селекции и семеноводства Днепровского государственного аграрно-экономического университета МОН Украины

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Сергиенко Оксана Владимировна, заведующая отделом селекции и семеноводства овощных и бахчевых культур Института овощеводства и бахчеводства НААН

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Автореферат Мищенко Сергея Владимировича

Диссертация Мищенко Сергея Владимировича

Отзыв официального оппонента Лавриненко Ю.А.

Отзыв официального оппонента Ващенко В.В.

Отзыв официального оппонента Сергиенко О.В.

 

На заседании специализированного ученого совета Д 64.366.01

21 апреля 2020 года в 10 час. состоится публичная защита диссертации Харитоненко Наталии Сергеевны на тему: «Изменчивость содержания и закономерности наследования витамина Е (изомеров токоферолов) в линиях и инбердных поколениях подсолнечника», представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 «Селекция и семеноводство».

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Кириченко Виктор Васильевич, дирекотр Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН

Официальные оппоненты:

доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Черчель Владислав Юрьевич, директор ГУ Институт зерновых культур НААН

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Криворученко Роман Владимирович, доцент кафедры генетики, селекции и семеноводства Харьковского национального аграрного университета имени В.В. Докучаева МОН Украины

С диссертацией можна ознакомиться в библиотеке Института растениеводства имени В.Я. Юрьева НААН по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 142

Сообщение о переносе даты защиты

Автореферат Харитоненко Наталии Сергеевны 

Диссертация Харитоненко Наталии Сергеевны

Отзыв официального оппонента Черчеля В.Ю.

Отзыв официального оппонента Криворученко Р.В.