THE PLANT PRODUCTION INSTITUTE named after V.YA. YURIEV
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Винахід

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Винахід - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.

Термін «патент» походить від латинського слова «patere», що означає «класти на огляд» (тобто - робити доступним для широкого загалу), а також від словосполучення «letters patent», що у середньовіччі означало документ, виданий монархомабо урядом на засвідчення того, що певна особа чи підприємство мають виключні права або монополію на певний вид діяльності. У широкому розумінні «патент» є комплексом виключних прав на використання винаходу, які держава гарантує патентовласнику, тобто винахіднику або особі, якій винахідник передав виключні майнові права. Надання виключних прав державою здійснюється на заздалегідь визначений період часу в обмін на контрольоване та публічне розкриття патентовласником суттєвих ознак винаходу. У вузькому розумінні «патент» є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.

Патент надає його власнику:

- виключне право на використання винаходу за власним розсудом;

- право дозволяти використання винаходу на підставі ліцензійної угоди;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, у тому числі забороняти таке використання.

Права, які випливають з патенту на винахід, є чинними з дати наступного дня після їх державної реєстрації.

Такий потужний спосіб захисту прав, як отримання патенту на винахід допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати продукт і забороняти третім особам його використання.

Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку.

Патент на винахід засвідчує сучасність, новизну та легітимність виробу. Оскільки отримати патент на винахід можна тільки на унікальний об’єкт, цей документ є вагомим аргументом на користь продукту в конкурентній боротьбі.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва є власником таких патентів на винаходи:

1. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДО ЗБУДНИКІВ ГЕЛЬМІНТОСПОРІОЗУ

Винахід належить до способу оцінки стійкості ячменю ярого до збудників гельмінтоспоріозу, що включає визначення стійкості за показником поширеності хвороб, додатковий ранньоосінній висів насіння в умовах поля, повторну оцінку матеріалу на стійкість до збудників гельмінтоспоріозу впродовж року та розподіл на групи стійкості за допомогою середньоквадратичного відхилення σ від середнього значення по досліду.

2. ШТУЧНЕ ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГАПЛОЇДІВ ЯЧМЕНЮ У КУЛЬТУРІ ПИЛЯКІВ IN VITRO

Штучне живильне середовище для отримання гаплоїдів ячменю, в якому як гелеутворювач використовують крохмаль природного мутанту гороху r.